Obchodní podmínky (prodej vstupenek a voucherů) a reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti ProNi Production s.r.o., se sídlem Roháčova 830, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ 04159683, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 243426, pro prodej vstupenek a voucherů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese kabaretpraha.cz.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ProNi Production s.r.o. (viz výše, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kabaretpraha.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek / voucheru na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
1.3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky či na její konkrétní e-mail uvedený v sekci Kontakt na webové stránce.
1.4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem. Kupující nákupem vstupenek / voucherů současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodejcem.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky / voucher na jím zvolenou akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit částku za vstupenky / voucher.
2.2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením ceny produktu ze strany kupujícího.
2.3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky / voucher bez zbytečného odkladu po zaplacení odpovídající ceny s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky / vouchery dodány elektronickou formou na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek / voucheru dříve, než bude uhrazena částka za vstupenku na akci v plné výši na účet prodávajícího.
2.4. Doručením vstupenek / voucheru kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
2.5. Vstupenky / vouchery nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. Postup při nákupu vstupenek / voucherů a platební podmínky
3.1. Cena za každou vstupenku v každé kategorii je uvedena u každé akce jednotlivě. Aktuální nabídka voucherů (pokud jsou k dispozici) je zveřejněna na webu.
3.2. V případě nákupu vstupenky / voucheru prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku / voucher možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet, nebo na vyžádání bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
3.3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky / voucheru, vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného / voucheru.

4. Odstoupení od smlouvy
4.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem akce, poskytováno v určeném termínu.

5. Reklamační řád
5.1. Veškeré reklamace vstupenek / voucherů zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
5.2. Kupující má nárok na vrácení ceny za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
5.3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky / voucheru. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka / voucher nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
5.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka / voucher z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku / voucher kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.)
5.5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku / voucher nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky / voucheru na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky / voucheru, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku / voucher. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky / voucheru. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka / voucher skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 5.4 tohoto řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka / voucher nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže:
5.5.1. Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
5.5.2. V případě, že již došlo ke konání akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
5.6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.
5.7. Dojde-li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu (netýká se voucheru).
5.8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 5.7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení akce.

6. Ochrana osobních údajů při prodeji
6.1. Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky / voucheru poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Prodávající údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob, pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky/voucheru prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
6.2. Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:
• Za účelem doručení vstupenky / voucheru kupujícímu, zasílání informací o změnách u akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na akci;
6.3. Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
• Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.
• Poskytnutím osobních údajů prodávajícímu, resp. nákupem vstupenky / voucheru, dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
6.4. Osobní údaje nejsou prodávajícím poskytovány třetím stranám.
6.5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.
6.6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 24 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.
6.7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu jako neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
7.2. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.
7.3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zákony ČR.

Kontakty
Petr Žaloudek
e-mail: info@czechcabaret.cz
telefon: +420 774 038 484

Tyto Obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 26. 2. 2024.

 

cs_CZČeština
Přejít nahoru